บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด เริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี พ.ศ.2528 ปัจจุบันเนื่องด้วยบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงทำให้เรา ขยายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษางานระบบ อาคารสูง โรงแรม รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทอีกด้วย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานเรื่องผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็นอย่างดี และมีเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและการบอกต่อไปยังบริษัทฯต่างๆอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากสินค้าคุณภาพสูงแล้ว บริษัทฯยังพร้อมเสนอการบริการจากพนักงานขายที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดข้อมูลรวมถึงให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้กับลูกค้า จึงทำให้เป็นที่วางใจทั้งคุณภาพและบริการจากลูกค้าที่เป็นผู้นำในหลากหลายอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำของประเทศ ทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์คุณภาพ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เพื่อสังคม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมโดยมุ่งพัฒนา ความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการทำงานและเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยม

คิดและปฏิบัติ

กับทุก ๆ คนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ซื่อสัตย์

รักษาผลประโยชน์ให้ทุกฝ่าย

มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ของตนเอง ธุรกิจ และสังคม

มองโลก

ในแง่บวก และเห็นถึงความเป็นไปได้